Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 

Γενικές Πληροφορίες

Απώτερος σκοπός του έργου HEAL είναι να διευκολύνει την ένταξη γυναικών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση μέσω της προώθησης μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής υποστήριξης, η οποία βασίζεται στην εκπαίδευση, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στις εν λόγω γυναίκες και την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο HEAL θα αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση με στόχο αφενός την ψυχολογική υποστήριξη των γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking, την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και επίγνωσης των δικαιωμάτων τους και αφετέρου την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης φορέων για την υποστήριξη των εν λόγω γυναικών – ιδιαίτερα των παρόχων υπηρεσιών και των πιθανών εργοδοτών – σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο. Tο έργο θα προωθήσει μία ολοκληρωμένη διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων των γυναικών αυτών, η οποία θα συνοδεύεται από μία δράση ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους, προκειμένου να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την τραυματική εμπειρία του trafficking και να συμβάλει μακροπρόθεσμα στην ομαλή τους αποκατάσταση και ένταξη. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδεύσεις ενδυνάμωσης ικανοτήτων πρόκειται να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα των γυναικών και κατά συνέπεια, να διευκολύνουν την οικονομική τους ένταξη, αυτονομία και ανεξαρτησία. Αυτό με τη σειρά του όχι απλώς θα καταστήσει τις γυναίκες λιγότερο ευάλωτες στην επανεμπορία ανθρώπων αλλά θα τις βοηθήσει να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας υποδοχής. Η βάση δεδομένων HEAL που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκατάστασης και Ένταξης θα λειτουργήσει ως ένα πρακτικό εργαλείο σε θέματα απασχόλησης και πρόσληψης, καθώς θα επιτρέπει την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των γυναικών με τις απαιτήσεις των τοπικών εργοδοτών. Παράλληλα, θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη μακροχρόνια αλληλεπίδραση μεταξύ των γυναικών και των εργοδοτών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών, τους εργοδότες και τις γυναίκες θύματα trafficking θα διασφαλίσει από τη μία πλευρά, περισσότερο συμπεριληπτική και προηγμένη υποστήριξη προς τις γυναίκες και από την άλλη, βελτίωση των ικανοτήτων και της απόδοσης των παρόχων σχετικών υπηρεσιών.

Ιστορικό του Έργου

Η εμπορία ανθρώπων (THB) συνιστά σοβαρό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Απαγορεύεται ρητά από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζεται μέσω ενός νοµικού και πολιτικού πλαισίου δράσης, το οποίο εστιάζει στην ανάγκη για προσεγγίσεις με επίκεντρο το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι το 67% των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας στην ΕΕ είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και το 95% από αυτά είναι γυναίκες ή κορίτσια.

Η παράνομη διαμονή των γυναικών θυμάτων trafficking και οι συνθήκες απομόνωσης στις οποίες ζουν έχoυν συχνά ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποσυρθούν από αυτή την αγορά εκμετάλλευσης. Το γεγονός αυτό, όμως, επηρεάζει αρνητικά την προσωπική τους ευημερία. Από τη μία πλευρά, λόγω της εμπλοκής τους σε παράνομες δραστηριότητες δεν μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με νόμιμα μέσα, ειδικά στην περίπτωση των υπηκόων τρίτων χωρών. Από την άλλη, οι γυναίκες θύματα trafficking όντας υπό τον αυστηρό έλεγχο των διακινητών τους ή απλώς επειδή είναι αποκομμένες από το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα της κοινωνίας υποδοχής, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων που αφορούν τα δικαιώματά τους ή της έλλειψης πρόσβασης στις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Αν και η φύση της εμπορίας ανθρώπων (THB) είναι ιδιαίτερη και διαφέρει μεταξύ των κρατών της ΕΕ, οι προαναφερθείσες αρνητικές συνέπειες που μαστίζουν τις γυναίκες ΥΤΧ-θύματα trafficking είναι εμφανείς παντού. Οι χώρες της νότιας Ευρώπης ενώ αναφέρουν υψηλά ποσοστά  εμπορίας ανθρώπων ενδεχομένως λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με τις χώρες προέλευσης των θυμάτων, συχνά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για την ολοκληρωτική καταπολέμηση του φαινομένου.

Δείτε περισσότερα (dropdown)

Ιταλία

Εκτιμάται ότι περίπου 75.000-120.000 γυναίκες στην Ιταλία είναι εκδιδόμενα άτομα και ότι τουλάχιστον οι μισές από αυτές προέρχονται από άλλες χώρες, από τις οποίες το 36% κατάγεται από τη Νιγηρία. Ωστόσο, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη χώρα αυτή για την ακριβή συγκέντρωση πληροφοριών για την εμπορία ανθρώπων (THB) είναι περιορισμένα, με αποτέλεσμα να είναι εξίσου περιορισμένη η αναγνώριση και παροχή υποστήριξης στα θύματα. Επομένως, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν δράσεις που θα αποσκοπούν στην ένταξη των θυμάτων, όπως επίσης στην αύξηση της πρόσβασης και της ενημέρωσης γύρω από τα δικαιώματά τους.

Ελλάδα

Η Ελλάδα εκτός από χώρα διέλευσης είναι και χώρα προορισμού για τα θύματα trafficking. Ωστόσο, λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στην ανίχνευση και τον εντοπισμό των θυμάτων, το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος υποτιμάται σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, η ελληνική νομοθεσία, οι συναφείς πολιτικές και πρακτικές δεν έχουν αποδώσει τη δέουσα σημασία στο θέμα της ένταξης των θυμάτων, καθώς δεν ορίζεται με σαφήνεια ως στόχος του εθνικού δικαίου. Επομένως, οι ιδιαίτερες ανάγκες των θυμάτων trafficking δεν λαμβάνονται ρητά υπόψη από το ισχύον νομικό σύστημα και τους φορείς κοινωνικής υποστήριξης που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο.

Ισπανία

Η Ισπανία είναι χώρα διέλευσης και προορισμού των θυμάτων trafficking. Ένα υψηλό ποσοστό γυναικών θυμάτων προέρχεται από τη Νότια Αμερική, την Κίνα και τη Νιγηρία, ενώ μεγάλος αριθμός εκδιδόμενων γυναικών στη χώρα είναι θύματα trafficking που ελέγχονται από νιγηριανά, ρουμανικά και ισπανικά δίκτυα εμπορίας ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές συνεργάζονται στενά με διάφορες ΜΚΟ με στόχο τον εντοπισμό θυμάτων trafficking και την παροχή υποστήριξης προς αυτά. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της κατάρτισης των κυβερνητικών αξιωματούχων και λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων, ούτως ώστε να μπορούν να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη στήριξη και την ένταξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Ρουμανία

Η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την κύρια μορφή εμπορίας ανθρώπων στη Ρουμανία με το 47% των θυμάτων να είναι παιδιά και το 78% γυναίκες. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τον εντοπισμό των θυμάτων, παρατηρούνται ασυνέπειες ως προς τον μηχανισμό που χρησιμοποιούν οι αστυνομικές αρχές για την ταυτοποίηση και την παραπομπή των θυμάτων trafficking. Όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι και στη Ρουμανία οι πολιτικές και η εθνική νομοθεσία επικεντρώνονται περισσότερο στην παροχή άμεσης βοήθειας και λιγότερο στην επούλωση και την αποκατάσταση των τραυμάτων των γυναικών αυτών σε συνεργασία με υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης θυμάτων trafficking.

Σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω ανάγκες, το έργο HEAL προτείνει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Ένταξης με στόχο την αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking (λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα του έργου ARISE που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – AMIF). Το Πρόγραμμα αυτό θα συνοδεύεται από ένα εναλλακτικό μοντέλο ψυχολογικής υποστήριξης που θα χρησιμοποιεί τεχνικές από την εθνοψυχιατρική και τις εικαστικές τέχνες, οι οποίες θέτουν τις ανάγκες των επιζωσών στο επίκεντρο της διαδικασίας αποκατάστασης.

Στόχοι του Έργου

Στόχος 1: Να ενθαρρύνει τη δημιουργία δικτύων, να ενισχύσει τη συνεργασία φορέων που ασχολούνται με γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων και να καλλιεργήσει μία κοινή αντίληψη από την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών και των πιθανών εργοδοτών για τις ανάγκες και δικαιώματα που έχουν οι εν λόγω γυναίκες.

Στόχος 2: Να βελτιώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking και να συμβάλει στην ψυχολογική τους αποκατάσταση μέσω ενός καινοτόμου Προγράμματος Αποκατάστασης και Ένταξης.

Στόχος 3: Να ενημερώσει τις γυναίκες ΥΤΧ – θύματα trafficking σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις κοινωνίες που τις φιλοξενούν, και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά στη σημασία της κοινωνικής ένταξης των γυναικών αυτών στη μείωση του κινδύνου επανεμπορίας τους.

Μία ολιστική προσέγγιση

Το σκεπτικό του έργου επιτρέπει την υλοποίηση δράσεων που θα ωφελήσουν από κοινού τις γυναίκες ΥΤΧ- θύματα trafficking, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εργοδότες. Το έργο μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των παραπάνω τριών ομάδων θα συμβάλει στην υλοποίηση της προτεραιότητας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιµερισµού ευθυνών µεταξύ των Κρατών Μελών, ιδίως προς εκείνα που πλήττονται περισσότερο από τις εισροές µεταναστών. Το εν λόγω σύστημα θα στηριχτεί στη διοργάνωση τοπικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και εκδηλώσεων δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή εκπροσώπων από κάθε ομάδα με στόχο τη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας μέσω της ανάπτυξης διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων φορέων κάθε χώρας-εταίρου. Επομένως, το στοιχείο της δικτύωσης, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 3, θα αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών μεταξύ των αρμόδιων φορέων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ παράλληλα θα θέσει τη βάση για μελλοντικές συνεργασίες.

Με βάση αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, το έργο HEAL θα υλοποιήσει τρεις μακροπρόθεσμες δράσεις σε καθεμία από τις χώρες υλοποίησης:

1) Δράσεις για την απόκτηση μίας βελτιωμένης και κοινής αντίληψης των αναγκών τριών βασικών ομάδων: των γυναικών θυμάτων trafficking, των παρόχων υπηρεσιών και των πιθανών εργοδοτών, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων τους σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια·

2) Δράσεις για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των ομάδων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο ΕΕ·

3) Δράσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Αποκατάστασης και Ένταξης, το οποίο θα παρέχει καινοτόμες και ευέλικτες μεθόδους όχι μόνο για την ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων, αλλά και για τη μεταφορά επαγγελματικών δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα μέσω μίας διεπιστημονικής εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία του Έργου

Οι μεθοδολογίες που θα εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση του έργου HEAL είναι οι εξής:

Συμμετοχική προσέγγιση
Η συμμετοχική προσέγγιση θα εφαρμοστεί οριζόντια κατά τη διάρκεια της εκτίμησης αναγκών, της δικτύωσης, της ψυχολογικής υποστήριξης και σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

Εθνοψυχιατρική προσέγγιση
Η εθνοψυχιατρική υποστηρίζει ότι το τραύμα δεν μπορεί να θεραπευτεί σύμφωνα με μία οικουμενική προσέγγιση. Αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αφηγείται την τραυματική του εμπειρία βασίζεται σε πολιτισμικές κατασκευές που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αφετηρίας για τους επαγγελματίες, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να το βοηθήσουν να επεξεργαστεί το τραύμα και να θεραπευτεί μέσα από αυτό. Επομένως, οι γυναίκες θύματα trafficking μπορούν να αφηγηθούν την τραυματική εμπειρία trafficking που βίωσαν με την πεποίθηση ότι μπορούν να ανακαλύψουν τα στοιχεία εκείνα που θα συμβάλουν στην ψυχολογική τους αποκατάσταση.

Εικαστικές τέχνες
Οι εικαστικές τέχνες αναγνωρίζονται, κατά γενική ομολογία, ως ένα ισχυρό εργαλείο ψυχολογικής υποστήριξης και αντιμετώπισης του τραύματος. Για τον λόγο αυτό, το έργο HEAL θα προτείνει τη δημιουργία μικρών περιοδικών (fanzines), τα οποία θα λειτουργήσουν ως ένα πρώτης τάξεως εκφραστικό εργαλείο που θα βοηθήσει τις γυναίκες να επεξεργαστούν το τραύμα τους χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό λέξεων και εικόνων για να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες. Τα fanzines είναι ερασιτεχνικά, μη εμπορικά έντυπα που θα δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και κατά συνέπεια, θα διεγείρουν τη δημιουργικότητά τους και θα διασφαλίσουν τον ενεργό τους ρόλο στη διαδικασία της αποκατάστασης, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη σε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον.

Μη τυπική μάθηση
H μη τυπική μάθηση θα εφαρμοστεί καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων με στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ατομικών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των γυναικών. Οι ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν με τη μορφή εργαστηρίων (workshops) για να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση και συμμετοχή εκ μέρους των εκπαιδευόμενων. Επίσης, η Ενότητα 1 θα στηριχτεί στο “TRIO Model for Entrepreneurial Education” που αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά την υλοποίηση του έργου ARISE.

Ομότιμη μάθηση (Peer learning)
Η μάθηση μεταξύ ομοτίμων θα ενθαρρυνθεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης καθώς και στις συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης. Ακόμη, θα οργανωθούν συνεδρίες μεταξύ ομοτίμων με την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευμένων γυναικών θυμάτων trafficking που θα λειτουργήσουν ως πρότυπα προς μίμηση για άλλες γυναίκες και θα πολλαπλασιάσουν τον θετικό αντίκτυπο του έργου HEAL.

Διαπολιτισμική επικοινωνία
H διαπολιτισμική επικοινωνία θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων ομάδων και την υπέρβαση προκαταλήψεων και στερεοτύπων.

Αποτελέσματα του Έργου

Οι δράσεις στο πλαίσιο του έργου HEAL θα ενισχύσουν τη διαδικασία ένταξης των γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking που έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση στις κοινωνίες που τις φιλοξενούν στην Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο, το έργο θα συμβάλει στο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας και ασφάλειας, ο οποίος θα στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών.

Νέα εργαλεία και προσεγγίσεις
Δεδομένου ότι η οικονομική ανεξαρτησία και η ψυχολογική ευημερία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ουσιαστική ένταξη των γυναικών θυμάτων trafficking, το έργο HEAL πρόκειται να προσφέρει νέα εργαλεία και προσεγγίσεις που θα ωφελήσουν άμεσα τις συμμετέχουσες χώρες και θα μπορούν να υιοθετηθούν κατόπιν προσαρμογής από διάφορα κράτη της ΕΕ. Εκτός από αυτό, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα εστιάσουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των γυναικών ΥΤΧ-θυμάτων trafficking για τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε διάφορες χώρες. Αυτό θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τόσο τα θύματα όσο και οι υπηρεσίες που μπορούν να τους προσφέρουν κατάλληλη στήριξη στις χώρες-εταίρους του έργου και αφετέρου το γεγονός ότι οι μεθοδολογίες των δράσεων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των εμπλεκόμενων ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο θα υλοποιηθεί στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία από ένα σχήμα πέντε (5) συνεργαζόμενων φορέων. Όλες οι χώρες που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του έργου έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο µαζικών µεταναστευτικών ροών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναφέρουν υψηλά ποσοστά μετανάστευσης που ελέγχεται είτε από διακινητές είτε από λαθρέμπορους ή και τα δύο (IOM, 2017). Αν και οι συμμετέχουσες χώρες διαφέρουν ως προς τα συστήματα υποστήριξης και προστασίας που διαθέτουν για τις γυναίκες θύματα trafficking, όλες τους θα επωφεληθούν από αυτή τη συντονισμένη δράση που θα αναπτυχθεί μεταξύ βασικών φορέων με σκοπό την ένταξη των εν λόγω θυμάτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Άλλωστε, τα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών θυμάτων trafficking σε όλες τις παραπάνω χώρες εξακολουθούν να είναι χαμηλά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να ξεφύγουν από αυτή τη σύγχρονη μορφή δουλείας ή τη βιομηχανία εμπορίας ανθρώπων.

Η καλύτερη δυνατή ένταξη των γυναικών θυμάτων trafficking σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες θα ωφελήσει την κοινωνία υποδοχής μετατρέποντας τις ικανότητες των γυναικών σε πλεονέκτημα για κάθε τοπική κοινότητα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

D3.1 – Toolkit for psychological support session “Fanzines and coping with trauma” (as a part of the Recovery and Integration Programme) – Δεκέμβριος 2020

D3.3 –  4 HEAL databases 

D4.2 –  Project’s website & social media pages  (English) – Δεκέμβριος 2019

D4.3 –  Project’s visual identity  (English) – Δεκέμβριος 2019

D4.4 – Online communication materials 

 1  Ενημερωτικό δελτίο – Οκτώβριος 2020

2Ενημερωτικό δελτίο – Απρίλιος 2021

3 – Ενημερωτικό δελτίο – Σεπτέμβριος 2021

D4.5 –  Printed communication materials – Ιανουάριος 2021

D4.6 – Invitations to

Peer-to-peer sessions

Local fanzine exhibition

Final event 

D5.2 Ethics Policy (English) – Απρίλιος 2021

FUNDING PROVIDED BY THE EUROPEAN UNION

This project was funded by the European Unions Asylum, Migration and Integration Fund – Grant Agreement
no. 863631

PROJECT COORDINATOR - CESIE

Via Roma, 94 – 90133 – Palermo, Italy
Website: https://cesie.org
E-mail: justice@cesie.org
The general objective of HEAL is to facilitate the integration of third country national women victims of trafficking. These women were brought to European countries for the purpose of sexual exploitation. To do so, the project develops a comprehensive healing process based on competence-building, psychological support to women, and enhanced cooperation
between key actors.

 

© HEALPROJECT.EU